MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Hva tjener man på å digitalisere?

I et digitalisert produksjonsmiljø øker mulighetene til å jobbe effektivt med f.eks. Overall Equipment Effectiveness (OEE), forebyggende og prediktivt vedlikehold, sporbarhet, bærekraft, datasikkerhet og analyse.

Når ulike funksjoner i bedriften får tilgang til relevant informasjon, kan alle medarbeidere på ulike måter bidra til å skape forretningsmessige fordeler. Dette kan gjelde alt fra innkjøp og materialflyt til vedlikehold, produktdesign og logistikk.

Ved å få en bedre forståelse av de ulike delene av virksomheten, kan du identifisere de områdene som har potensial for effektivisering. Det kan handle om å øke utnyttelsesgraden, minske antall kassasjoner, minske energiforbruket og øke prosessforståelsen.

I bunn og grunn handler digitalisering om å forvandle data til lønnsom virksomhet.

Forvandle dataene til trygge beslutninger og økt lønnsomhet

Ved å digitalisere produksjonsutstyret får du muligheten til å samle relevante data, sette dem i sammenheng og forvandle dem til verdiskapende beslutningsunderlag. Innsikten du får vil gi deg et helhetlig bilde av hvor godt prosessene fungerer og hvor det er forbedringspotensial. Med en dypere forståelse av hvor godt alle deler av produksjonen fungerer, blir det mye lettere å identifisere hvor de forretningskritiske flaskehalsene befinner seg. Det kan dreie seg om for lav maskinutnyttelse, ikke-planlagt nedetid, kassasjoner eller uventet høyt energiforbruk.

Gjennom økt forståelse av prosessen blir det mye tydeligere hvilke tiltak som kreves for å optimalisere produksjonen.

Økt tilgjengelighet, driftstid, kvalitet og bærekraft

Et digitalisert produksjonsanlegg gir deg et bilde av hvor begrensningene finnes. Men du vil også kunne identifisere flere andre områder som har forbedringspotensial. Det kan være alt fra utvikling, planlegging og produksjon til vedlikehold og salg. Smart implementert digitalisering sørger for at rett mottaker har tilgang til relevant innsikt til rett tid. Dette gir dem bedre muligheter til å bidra på ulike måter til å skape økt forretningsverdi i alt fra innkjøp og materialflyt til vedlikehold, produktdesign og logistikk.

Et digitalisert produksjonsmiljø skaper også betydelig bedre forutsetninger for effektivt å kunne jobbe med Overall Equipment Effectiveness (OEE).

World Class OEE oppgis vanligvis som minst 85% tilgjengelighet, anleggsutnyttelse og kvalitetsutbytte.

Identifiera och minimera energislukarna

Å energi effektivisere virksomheten handler om å begynne å måle, overvåke og agere på data for bl.a. å minske forbruket, redusere energikostnadene og minimere karbondioksidutslipp.

Målet er å maksimere effektiviteten og minimere energiforbruket i ulike systemer, prosesser eller enheter. Det handler om å finne den mest optimale konfigurasjonen, driften eller designet som reduserer energisløsing samtidig som kravene til ytelse eller funksjonalitet oppfylles. Man kan gjøre det meste mer energieffektivt, inkludert bygninger, industriprosesser, transport og strømnett.

Energioptimalisering reduserer kostnader og miljøpåvirkning

I dag leter alle etter måter å redusere energiforbruket på. En årsak er selvsagt stigende energipriser, men også andre faktorer spiller inn. Det kan være økte tariffer på grunn av effekttopper, kostnader for u-utnyttet energi eller straffegebyrer for reaktiv effekt. Men også miljøreguleringer og økte myndighetskrav krever mer effektiv bruk av energi.

Alt i alt betyr dette at det blir stadig viktigere å raskt kunne analysere og nøyaktig kontrollere energiforbruket i alle deler av virksomheten, men også å kunne styre og optimalisere det. En smart integrert energistyringsløsning kan enkelt spare deg for penger og føre til et forbedret resultat.

Ved å bruke energioptimaliseringsteknikker kan organisasjoner og enkeltpersoner redusere energiforbruket, redusere miljøpåvirkningen og oppnå betydelige kostnadsbesparelser. I tillegg spiller energioptimalisering en avgjørende rolle i å takle globale energiutfordringer, fremme bærekraft og redusere klimaendringer.

Digitalisering gjør det enkelt

Ved hjelp av digitalisering kan vi hjelpe deg med å møte utfordringene i dagens konkurranseutsatte globale økonomi, med høye energipriser og økende miljøreguleringer. Vår plattform gjør det mulig å måle, visualisere og identifisere energiforbrukere i sanntid.

Ved å planlegge og optimalisere energiforbruket, kan du eliminere effekttopper og unngå straffeavgift på tariffen og bare betale for utnyttet effekt. Du kan visualisere og optimalisere energikostnadene til et produkt, samtidig som du kan identifisere og reparere eller skifte ut slitt utstyr. Dette øker i sin tur effektiviteten, reduserer antall kassasjoner og senker energikostnadene.

Med våre løsninger kan du samle informasjon og overvåke både det totale energiforbruket fra forskjellige punkter i produksjonen og individuelt fra hver inngående enhet, for eksempel frekvensomformere, servoer og roboter.

Start i det små og skaler opp

Digitalisering av anlegget for å kunne optimalisere energiforbruket trenger ikke å være et stort og omstendelig prosjekt. Med vår plattform kan du starte i liten skala og deretter bygge videre på det etter hvert. Start med lokal energimåling på ett punkt, for eksempel en maskin. Maskinen trenger ikke å ha interne sensorer, med vår løsning er det enkelt å applikere og koble til en ekstern energimåler som kan monitorere en rekke parametere.

Etter hvert kan du utvide målepunktene til å omfatte flere maskiner, roboter eller prosessavsnitt. Dette lar deg samle inn, overvåke og analysere data fra flere kilder fra et felles grensesnitt. Ved hjelp av vår programvare kan du forstå, forbedre og optimalisere energiforbruksmønstre. Du får en plattform som enkelt kan skaleres opp fra en maskin til flere linjer og produksjonsanlegg.

Samle, lagre og følg opp

Sporbarhet vil si muligheten til å spore eller følge et objekt, en prosess eller en hendelse gjennom ulike stadier eller tidsperioder. Det gjør det mulig å identifisere og hente detaljert informasjon om et produkt, inkludert:

  • Komponenter
  • Materiale
  • Produksjonsprosesser
  • Kvalitetskontrolltiltak
  • Distribusjonskanaler

Denne informasjonen kan være kritisk for ulike formål, for eksempel kvalitetssikring, sikkerhetssamsvar, forskriftsmessige krav, administrasjon av forsyningskjeden og tilbakekalling av produkter.

Hvorfor er sporbarhet viktig?

Sporbarhetssystemer muliggjør bedre kvalitetskontroll ved at du kan spore og dokumentere hele livssyklusen til et produkt. Dette vil bidra til å identifisere og isolere eventuelle feil eller problemer. Det legger til rette for målrettede tilbakekallinger, undersøkelser og forbedringer i produktsikkerhet og kvalitet. Investering i sporbarhet kan også forbedre kundetilfredsheten og merkevarens omdømme.

Sporbarhet er også viktig innen logistikk. Det handler om å kunne spore et produkt fra opprinnelsen, gjennom produksjon og distribusjon, til det når kunden. For matindustrien er sporbarhet avgjørende for å sikre matsikkerhet. Du må kunne identifisere og tilbakekalle produkter hvis det er et problem som kan påvirke forbrukernes helse. I kvalitetskontroll og kvalitetssikring brukes sporbarhet for å sikre at produkter eller tjenester oppfyller spesifikke standarder og krav.

Sporbarhet spiller også en viktig rolle når det gjelder optimalisering og oppfølging av virksomheten. Sporbarhetssystemer genererer mengder av data gjennom hele produktets livssyklus. Ved å analysere disse kan du få verdifull innsikt i virksomheten, leveransekjedens ytelse, kundeatferd og markedstrender. Basert på dette kan du deretter forbedre beslutningstaking, prosesser og innovasjon. Dette kan igjen føre til økt driftseffektivitet og forretningsvekst.

Digitalisering er nøkkelen til sporbarhet

Ved å dra nytte av vår digitaliseringsplattform i kombinasjon med våre automasjonsprodukter, kan vi skape en skalerbar, fleksibel datastruktur der du kan tilpasse og kombinere ulike produkter. Du kan starte med en eller et par maskiner og deretter enkelt skalere opp uten noen øvre begrensning. Gjennom systemets anleggshistorikk får du hurtig og tydelig tilgang til sporbarhet og informasjon for analyse. Selv med store mengder inndata, kan systemets høy ytelses datainnsamlingskapasitet håndtere det og lagre alle data i lang tid for ekstra sikkerhet.

I tillegg er vår digitale ICONICS-plattform fullt kompatibel med FDA Title 21 CFR Part 11, og sikrer at elektroniske register og signaturer pålagt av FDA respekteres.

Bruk data for å forebygge driftsstopp

Ved å digitalisere produksjonsanlegget kan du få tilgang til data som forbedrer vedlikeholdet og reduserer risikoen for uventede avbrudd. Datadrevet vedlikehold gjør det også mulig å jobbe mer forutsigbart og dermed redusere behovet for planlagt nedetid.

Prediktivt vedlikehold innebærer å ha en proaktiv tilnærming til vedlikehold og service av utstyr, maskiner eller systemer for å forhindre havarier og forlenge levetiden. Det handler om å gjøre regelmessige planlagte inspeksjoner og tiltak for å identifisere og fikse potensielle problemer i forkant.

Prediktivt vedlikehold er en avansert vedlikeholds strategi som bruker data og analyser for å forutsi utstyrsfeil. Hensikten er å løse potensielle problemer før de fører til utstyrshavari eller kostbar nedetid.

Sikre kontinuerlig drift av systemene

Det primære målet med forebyggende vedlikehold er altså å unngå uventet nedetid og minimere utstyrsfeil. Et forebyggende vedlikeholdsprogram kan spare tid, redusere kostnader, forbedre sikkerheten og sikre kontinuerlig drift. Ulempen er at komponenter skiftes ut basert på estimert teknisk levetid, ikke på hvor slitt de faktisk er.

Ved å digitalisere maskiner og annet utstyr er det mulig å analysere data fra sensorer, overvåkingssystemer for utstyr og historiske vedlikeholds registre. Basert på disse dataene kan du deretter ta velbegrunnede beslutninger og iverksette tiltak basert på den forventede statusen og ytelsen til maskiner og komponenter.

På denne måten kan du unngå plutselige avbrudd fordi du på forhånd vet når en komponent vil vise tendenser til å gå i stykker. Det betyr også at du ikke trenger å utføre vedlikeholdstiltak som egentlig ikke er nødvendige, noe som reduserer kostnadene for reservedeler og unødvendig nedetid.

Begynn med å digitalisere en maskin

Implementering av et prediktivt vedlikeholdsprogram krever en kombinasjon av avansert teknologi, funksjoner for dataanalyse og domeneekspertise. Du bør investere i datainnsamlingssystemer, sensorteknologier, analyseverktøy og nødvendig opplæring for effektivt å implementere prediktive vedlikeholds strategier. Digitalisering av anlegget trenger imidlertid ikke å være et stort og omfattende prosjekt. Med vår plattform kan du starte i liten skala, for eksempel med en maskin som er kritisk for virksomheten, og deretter skalere opp.

Etter hvert kan du utvide målepunktene til flere maskiner, roboter eller prosessavsnitt, og dermed samle inn, overvåke og analysere data fra flere kilder. Ved hjelp av vår programvare kan du forstå, forbedre og optimalisere vedlikehold, og på sikt sette opp og implementere et forebyggende vedlikeholdsprogram. Du får en plattform som enkelt kan skaleres opp fra en maskin til flere linjer og produksjonsanlegg.