FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3258

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler simuleringsteknologi for ZEB-drift

Bidrar til å fastsette ideelle innstillinger for energisparing og komfortnivåer i nullenergibygninger

PDF-versjon (PDF:247.5KB)

TOKYO, 13. februar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en simuleringsteknologi for å anslå energiforbruk og komfortnivåer for å drive nullenergibygninger (ZEB – net Zero Energy Buildings). Den nye teknologien hjelper bygningsenergisjefer med å enkelt og effektivt fastsette på forhånd de ideelle innstillingene for balansering av energibesparelser og komfort i ZEB-er.

Oversikt over simulatorteknologi for ZEB-drift

Viktige funksjoner

1)
Svært presise anslag av energibesparelser og komfortnivåer basert på simuleringer
Simuleringsdata opprettes for hver bygning basert på bygningsinformasjonsmodelleringsdata (BIM), som inkluderer informasjon om selve bygningen og utstyr som er installert i bygningen. Simuleringen inkluderer også informasjon om været samt utstyrstimeplaner og -innstillinger, noe som ytterligere forbedrer simuleringens nøyaktighet når det gjelder å anslå energibesparelser. Teknologien anslår også komfortnivåer i form av temperatur, luftfuktighet, vindstyrke osv.
2)
Med driftsplaner basert på simuleringer kan bygningsenergisjefer arbeide effektivt
Med simuleringer kan bygningsenergisjefer analysere energiforbruket samtidig som de sammenligner bygningens utformingsverdier for etasje-/romutnyttelse, utstyrstyper osv. mot simuleringens anslåtte verdier. Ved hjelp av denne prosessen kan sjefen enkelt identifisere eventuelle store forskjeller mellom utformingsverdier og anslåtte verdier. Sjefen kan korrigere for slike forskjeller ved å først kjøre en simulering med nye innstillinger for klimaanlegg, lys og annet utstyr for å se om disse endringene fører de anslåtte verdiene akseptabelt nært utformingsverdiene. Simuleringer kan også brukes til å anslå komfortnivåer og balansere dem mot energibesparelser. I tillegg bidrar muligheten til å fastsette ordentlige innstillinger før utstyr faktisk tilbakestilles, til å redusere bygningsenergisjefens arbeidsbelastning. Videre, når innstillingene faktisk er endret, kan forholdene lett bekreftes ved hjelp av systemets energiytelsesskjerm og tredimensjonale temperaturfordelingsskjerm.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.