FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3238

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler nye teknologier for gassisolerte høyspenttavler for bruksområder innen elektrisk strøm

Miljøvennlig teknologi reduserer bruk av svovelfluorid

PDF-versjon (PDF:313.1KB)

TOKYO, 17. januar, 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet to teknologier for gassisolerte høyspenttavler: en buekjølingsteknologi som oppnår en 25 % forbedring i avbrudd av elektrisk strøm i høyspenttavler som er isolert med svovelfluoridgass (SF6) og brukes i høyspentsystemer, og en teknologi for dielektrisk belegg med høy tetthet som forbedrer isolasjonsytelsen med 30 % i høyspenningsledere. De to teknologiene vil bidra til ytterligere miniatyrisering av høyspenttavler og til å redusere bruken av SF6-gass, som har en GWP-verdi som er 22 800 ganger større enn for CO2.

Fig. 1 Systemkomponenter / Buekjølingsteknologi / Teknologi for dielektrisk belegg med høy tetthet for høyspenningsledere

Viktige funksjoner

1)
Buekjølingsteknologi for avbryter forbedrer strømavbruddsytelsen med 25 %
– Høytrykksgass som genereres med et unikt kjølemiddel, kjøler effektivt ned og slukker deretter den ledende buen (ledende plasma) under strømavbrudd.
– Strømflyten gjennom buen reduseres ved at buen forandres til isolert gass, noe som forbedrer strømavbruddet med 25 % sammenlignet med vanlig metode som ikke bruker kjølemiddel.
Detaljer:
Avbryteren har to par med elektroder som forblir lukket under forsyning av elektrisk strøm. Når elektrodene er åpnet, kan ikke strømmen avbrytes umiddelbart på grunn av den ledende buen. Med konvensjonell metode slukkes buen ved å strømme gass inn i buen for å senke temperaturen. Mitsubishi Electrics nye buekjølingsteknologi bruker et unikt kjølemiddel til å generere en gasstråle under høyt trykk for effektivt å kjøle ned og deretter slukke buen.
2)
Teknologi for dielektrisk belegg med høy tetthet forbedrer dielektrisk ytelse med 30 %
– Teknologien for dielektrisk belegg med høy tetthet fortetter det dielektriske belegget på høyspentledere og forbedrer dermed dielektrisk ytelse med 30 % sammenlignet med drift uten dette dielektriske belegget.
Detaljer:
I høyspenttavlen sprøytes komprimert SF6-gass mellom en høyspenningsleder i metall og en jordet tank. Hvis lederens metallflater ikke er belagt, kan overflateruhet på selv bare noen μm føre til elektriske utladninger og dermed redusere den dielektriske ytelsen til SF6-gassen. Mitsubishi Electrics nye teknologi for dielektrisk belegg hindrer slike utladninger for forbedret dielektrisk ytelse. Ved å fortette det dielektriske belegget reduseres i tillegg utladninger som skyldes luft i det dielektriske belegget.
3)
Reduksjon i størrelse gjør det mulig med redusert bruk av SF6-gass
– Forbedret strømavbrudd som oppnås med den nye buekjølingsteknologien, gjør det mulig å redusere antallet avbrytere fra to til én.
– Den nye teknologien for dielektrisk belegg med høy tetthet demper utladninger fra lederflatene, noe som gjør det mulig å redusere størrelsen på SF6-gasstanken.
Detaljer:
En gassisolert høyspenttavle inneholder en SF6-gasstank, som også inneholder en avbryter og høyspenningsleder. I konvensjonelle utforminger kreves det to avbrytere for å samsvare med Japans JEC-2300-standard og den internasjonale standarden IEC 62271-100. Mitsubishi Electrics nye gassisolerte høyspenttavle krever imidlertid bare én avbryter takket være den nye buekjølingsteknologien for bedre strømavbruddsytelse. I tillegg forbedrer innlemmelsen av et tett belegg i høyspenningslederen dielektrisk ytelse og tillater dermed at avstanden mellom lederen og det jordede kabinettet reduseres, noe som gjør at et mindre kabinett kan brukes. En reduksjon i antallet avbrytere og i tankstørrelsen gjør det dermed mulig å bruke mindre SF6-gass.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.